Vragen

Zoek je informatie over bestellen, voorraden of verzendkosten? Kan je een bepaald product niet vinden of heb je een vraag over een product? Grote kans dat je hier het antwoord vindt. Is je vraag niet voldoende beantwoord? Bel of mail ons dan!

BUMA handel

Veelgestelde vragen BUMA handel

Hebben jullie een disclaimer?

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op www.buma.com wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van BUMA handel bv. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op www.buma.com geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.buma.com, of met de tijdelijke onmogelijkheid om www.buma.com te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen.

Wanneer zijn jullie open?

We zijn elke werkdag open van 08.00 uur tot 17.00 uur. We zijn buiten deze tijden wel telefonisch bereikbaar.

Ik ben niet tevreden!

Niet tevreden over BUMA handel? Niet tevreden over een geleverd artikel? Neem direct contact met ons op!

Wat zijn jullie algemene voorwaarden?

Op alle overeenkomsten die BUMA handel sluit, zijn onze algemene voorwaarden van toepassing tenzij expliciet anders overeengekomen. De algemene voorwaarden kunt u hieronder lezen en downloaden.

Download de algemene voorwaarden.

Artikel 1. Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. BUMA : de gebruiker van deze algemene voorwaarden: BUMA handel BV gevestigd aan de Hoitebuorren 31a te Nijemirdum, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 01082528;
b. klant: het bedrijf dat met Buma een overeenkomst aangaat;
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen BUMA en de klant;
d. website: de website www.buma.com die door BUMA wordt beheerd en waar de klant, na te zijn ingelogd, producten bij BUMA kan bestellen.

Artikel 2. Algemeen
2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door BUMA . Bijzondere van deze voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.

2.2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door BUMA vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

2.4. Indien BUMA niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat BUMA in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

2.5. BUMA heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen.

Artikel 3. Aanbod en offertes
3.1. Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend. De opgegeven prijzen gelden voor levering af bedrijf of magazijn van BUMA , exclusief omzetbelasting en exclusief eventuele emballage, tenzij anders aangegeven.

3.2. Gegevens in drukwerken verstrekt door BUMA zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht, zij binden BUMA niet.

3.3. Kennelijke fouten of vergissingen op de website en in aanbiedingen of offertes van BUMA binden BUMA niet.

3.4. Het assortiment van BUMA kan te allen tijde worden gewijzigd.

3.5. De producten worden enkel aangeboden aan bedrijven met een Kamer van Koophandel inschrijving.

3.6. Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleur enz., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door BUMA bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.

Artikel 4. Overeenkomst
4.1. De overeenkomst komt tot stand nadat:
a. de klant schriftelijk of via de e-mail het aanbod van BUMA heeft aanvaard of via de website een bestelling heeft geplaatst en BUMA een bevestiging van de bestelling naar de klant heeft gestuurd. Heeft de klant geen bevestiging ontvangen, dan dient de klant contact op te nemen met BUMA;
b. een bestaande klant telefonisch een bestelling heeft geplaatst bij BUMA .

4.2. Bestellingen kunnen enkel door de klant via de website geplaatst worden indien de klant een account heeft op de website.

4.3. De overeenkomst kan pas via de website tot stand komen indien de klant heeft aangevinkt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

4.4. Elke met BUMA aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de klant zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. De klant zal toestaan dat BUMA zo nodig informatie betreffende hem opvraagt.

Artikel 5. Prijzen
5.1. Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.

5.2. Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend.

Artikel 6. Emballage
6.1. Indien noodzakelijk wordt emballage tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage is ter beoordeling van BUMA .

Artikel 7. Aanbetaling
7.1. BUMA is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen.

Artikel 8. Leveringstermijn
8.1. De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen. Bij niet tijdige levering dient de klant BUMA schriftelijk in gebreke te stellen.

8.2. Verlangt BUMA van de klant een aanbetaling, dan vangt de leveringstermijn aan op het moment dat BUMA de aanbetaling van de klant heeft ontvangen.

8.3. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor BUMA zijn de producten te leveren.

8.4. Indien het door de klant bestelde product niet op voorraad is, waardoor er sprake is van een langere leveringstermijn, dan neemt BUMA contact op met de klant.

Artikel 9. Levering
9.1. BUMA heeft het recht in gedeeltes te leveren en iedere deellevering afzonderlijk te facturen.

9.2. De bestelling wordt geleverd op het door de klant opgegeven afleveradres, tenzij de klant tijdens het bestelproces op de website ervoor heeft gekozen om de producten af te halen bij BUMA . Het afleveradres dient een bestaand adres te zijn.

9.3. Haalt de klant de producten bij BUMA op, dan wordt de klant door BUMA ervan op de hoogte gesteld op het moment dat de bestelling gereed is en door de klant kan worden afgehaald.

9.4. Pallets zwaarder dan 1.000 kg en lengtemateriaal dienen door de klant zelf gelost te worden. Indien de klant op het moment van levering niet (tijdig) aanwezig is om te lossen, dan heeft BUMA het recht de kosten die hij daardoor maakt, zoals vertragingsschade, aan de klant in rekening te brengen.

9.5. Het risico van de producten gaat over op de klant op het moment dat de producten worden afgeleverd bij de klant dan wel op het moment dat de klant de producten bij BUMA ophaalt, onverminderd hetgeen is opgenomen in artikel 18. Indien na de levering de producten beschadigd raken, te niet gaan, verloren raken of gestolen worden, dan blijft de klant de factuur voor de producten verschuldigd.

9.6. De klant is verplicht de producten af te nemen. Indien de klant, om welke reden dan ook, de bestelde producten niet afneemt, dan blijft de factuur voor de producten verschuldigd en worden de producten voor rekening en risico van de klant opgeslagen. Indien de klant de producten niet afneemt, ongeacht of betaling van (een deel van) het verschuldigde reeds heeft plaatsgevonden, dan heeft BUMA het recht om deze producten na schriftelijke ingebrekestelling voor en namens de klant te (doen) verkopen. De klant blijft het factuurbedrag, te vermeerderen met de rente, kosten en eventuele schadevergoeding, verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de netto opbrengst van de verkoop aan die derde.

Artikel 10. Vervoer en verzendkosten
10.1. De verzending geschiedt op de wijze als door BUMA aangegeven. Wenst de klant een zending anders te ontvangen, zoals o.a. door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

10.2. Indien de totale waarde van de order lager is dan € 1.500,- excl. btw en de bestelling wordt afgeleverd bij de klant, dan worden verzendkosten aan de klant in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen.

10.3. Wordt de bestelling door de vervoerder beschadigd aan de klant aangeboden, dan dient de klant de zending niet te accepteren.

Artikel 11. Wijziging van de opdracht
11.1. Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de klant aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de klant extra in rekening gebracht.

11.2. Door de klant, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de klant tijdig en schriftelijk aan BUMA ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de klant.

11.3. Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door BUMA buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 12. Annuleren
12.1. Het herroepingsrecht bij de bestelling via de website is niet van toepassing aangezien de klant een bedrijf is.

12.2. Het is de klant niet toegestaan zonder de voorafgaande toestemming van BUMA een product te retourneren.

12.3. Indien de klant een geleverd product wenst te retourneren of wenst om te ruilen, dan dient de klant zo spoedig mogelijk, en in ieder geval binnen 14 dagen na de levering, contact op te nemen met BUMA .

12.4. De volgende producten kunnen niet geretourneerd of omgeruild worden:
a. Gebruikte of deels gebruikte producten;
b. Producten met een geopende, beschadigde of niet originele verpakking;
c. Producten die naar de specificaties van de klant zijn gemaakt/aangepast;
d. Betonplaten en keerwanden;
e. Zaaizaden.

Artikel 13. Reclame
13.1. De klant is verplicht terstond na de levering van de producten deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, BUMA terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de klant niet binnen 8 dagen na de dag van de levering BUMA wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de klant geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

13.2. BUMA dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

13.3. Indien de reclame naar het oordeel van BUMA juist is, zal hij hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde producten, hetzij de geleverde producten gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.

Artikel 14. Garantie
14.1. Indien op geleverde producten een fabrieksgarantie wordt verleend, dan worden de looptijd van de fabrieksgarantie en de garantievoorwaarden bij het tot stand komen van de overeenkomst en/of bij de levering van de producten aan de klant kenbaar gemaakt.

14.2. De fabrieksgarantie vervalt en klachten over de geleverde producten worden niet (verder) in behandeling genomen indien:
a. door de klant en/of derden werkzaamheden en/of wijzigingen en/of reparaties aan het geleverde zijn uitgevoerd;
b. de verstrekte gebruiksinstructies niet nauwkeurig zijn opgevolgd;
c. gebreken het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik;
d. de producten niet op de juiste wijze zijn gemonteerd;
e. de producten niet goed zijn onderhouden;
f. gebreken het gevolg zijn van normale slijtage;
g. gebreken het gevolg zijn van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 15. Retentierecht
15.1. Wanneer BUMA producten van de klant onder zich heeft, is hij gerechtigd deze producten onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die hij besteed heeft ter uitvoering van de opdracht, tenzij de klant voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. BUMA heeft dit retentierecht eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is.

Artikel 16. Aansprakelijkheid en verjaring
16.1. BUMA is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
b. Daden of nalatigheden van de klant, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
c. Nalatigheden van de klant in het onderhoud van de geleverde producten;
d. Normale slijtage aan de geleverde producten ten gevolge van dagelijks gebruik;
e. Verkleuring van de geleverde producten ten gevolge van de inwerking van licht;
f. Enige andere van buiten afkomende oorzaak.

16.2. BUMA is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van zijn website wegens onderhoud of anderszins.

16.3. De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de klant kunnen afwijken van de kleuren die de producten werkelijk hebben. BUMA is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.

16.4. De klant is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens. BUMA is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de klant aangeleverde gegevens onjuist en/of niet volledig zijn. De klant vrijwaart BUMA tegen alle aanspraken ter zake.

16.5. BUMA is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding als gevolg van gevolgschade. Als gevolgschade wordt in ieder geval aangemerkt: gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, productieschade, arbeidslonen, materiaalkosten, transportkosten, bedrijfsschade, bedrijfsstoring, stagnatieschade, vertragingsschade, reputatieschade, milieuschade, opgelegde boetes en indirecte schade, ongeacht hun oorsprong.

16.6. BUMA is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.

16.7. De klant is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn account op de website en inloggegevens. De klant dient zijn inloggegevens zorgvuldig voor zichzelf te houden en deze inloggegevens in geen enkel geval door te geven aan derden. BUMA kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld indien ongeautoriseerde derden gebruik maken van de inloggegevens van de klant. Indien de klant constateert dat een ongeautoriseerde derde gebruik maakt van zijn account, dan dient de klant BUMA daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.

16.8. Indien BUMA naar zijn oordeel genoodzaakt is maatregelen te treffen c.q. medewerking te verlenen aan door zijn leveranciers geïnitieerde recall-acties ter voorkoming van (verdere) schade ten gevolge van aanspraken van eindgebruikers op grond van een gebrek aan geleverde producten, verplicht de klant zich aan zulke maatregelen medewerking te verlenen. BUMA kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de schade die de klant lijdt door geïnitieerde recall-acties.

16.9. Indien BUMA aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van BUMA beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van BUMA gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van BUMA beperkt tot het bedrag dat de klant betaald heeft voor het product waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

16.10. De klant vrijwaart BUMA voor vorderingen die derden tegen BUMA instellen ter zake van voorvallen, daden of nalatigheden, waarvoor BUMA niet aansprakelijk is ingevolge het voorgaande. De klant is gehouden BUMA op eerste verzoek schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interesten die voor Buma mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van een door een derde tegen haar ingestelde vordering als bedoeld in dit lid.

16.11. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welken hoofde ook jegens BUMA vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens BUMA kan aanwenden.

Artikel 17. Overmacht
17.1. Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, diefstal, stroomstoring, internetstoring, virusinfectie of computervredebreuk door derden, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van producten bij transport naar BUMA of de klant, niet of niet tijdige levering van producten door leveranciers van BUMA , ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Buma, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Buma overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering zonder dat de klant enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

17.2. BUMA is in geval van een overmachtssituatie gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om de overeenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de overmachtssituatie opgehouden is te bestaan, waarbij de klant verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

Artikel 18. Eigendomsvoorbehoud
18.1. Alle geleverde en nog te leveren producten blijven uitsluitend eigendom van BUMA , totdat alle vorderingen die BUMA op de klant heeft of zal verkrijgen volledig zijn betaald.

18.2. De klant is verplicht de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van BUMA te bewaren. De klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Buma veilig te stellen. De klant is verplicht de geleverde producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en op eerste verzoek een kopie van de polis van deze verzekering aan BUMA te verstrekken.

18.3. BUMA heeft het recht deze producten terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige klant zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd, onverminderd het recht van BUMA op volledige schadevergoeding.

18.4. Zolang de eigendom van de producten niet op de klant is overgegaan, mag de klant de producten niet: verpanden, aan derden enig ander recht daarop verlenen, buiten zijn normale bedrijfsuitoefening doorverkopen.

18.5. Bij beslag, surseance van betaling of faillissement zal de klant onmiddellijk BUMA daarvan op de hoogte stellen en de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van BUMA .

18.6. De in dit artikel genoemde bepalingen laten de overige aan BUMA toekomende rechten onverlet.

Artikel 19. Wanprestatie en ontbinding
19.1. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal BUMA ingeval van wanprestatie aan de zijde van de klant het recht hebben zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.

19.2. Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden indien:
a. De andere partij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt en nadat aan hem een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen;
b. De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd;
c. De andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden.
d. De andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van plan is Nederland te verlaten.

19.3. BUMA is indien hij op lid 2 van dit artikel een beroep doet gerechtigd om enig bedrag verschuldigd door de klant op grond van door BUMA reeds verleende diensten, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling vereist is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van BUMA op vergoeding van kosten, schade en interesten.

Artikel 20. Betaling
20.1. Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen 30 dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

20.2. BUMA is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de klant een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.

20.3. BUMA is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de klant alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

20.4. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke zullen worden berekend overeenkomstig de Wet Incassokosten.

20.5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van BUMA op de klant onmiddellijk opeisbaar.

20.6. Iedere betaling door de klant strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de klant tot voldoening van de openstaande hoofdsom.

Artikel 21. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
21.1. Op alle door BUMA gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

21.2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en BUMA worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar BUMA gevestigd is.

 

Wat is jullie Privacy verklaring?

BUMA handel heeft een Privacy Verklaring.

Download de Privacy Verklaring.

Bestelling en Levering

Een vraag over je bestelling of de levering? Hieronder beantwoorden we een aantal vragen die vaak gesteld worden.

Veelgestelde vragen Bestelling en Levering

Heeft BUMA handel alle producten op voorraad?

Vrijwel alle producten worden uit voorraad geleverd. Bij bestelling tijdens kantooruren proberen wij deze producten de volgende werkdag af te laten leveren. Wanneer een artikel in je bestelling een langere levertijd heeft, dan nemen wij hier contact over op.

Kan ik mijn bestelling afhalen?

Je kunt je bestelling afhalen in Nijemirdum. Geef dit dan aan bij je bestelling. Zodra alles klaarligt krijg je bericht van ons.

Kan ik een bestelling veranderen?

Heb je een bestelling doorgegeven of via de webshop besteld en wil je die veranderen? Neem dan zo snel mogelijk telefonisch contact met ons op. Zolang de bestelling nog in ons magazijn is, kunnen wij de bestelling nog veranderen.

Kan ik een bestelling annuleren?

Heb je een bestelling doorgegeven of via de webshop besteld en wil je die annuleren? Neem dan zo snel mogelijk telefonisch contact met ons op voor de mogelijkheden.

Wanneer wordt mijn bestelling afgeleverd?

Bestellingen versturen we met verschillende vervoerders. Van zendingen via PostNL of DHL ontvang je een track & trace code. Pallets, beton en lengtemateriaal worden met een vrachtwagen vervoerd en tijdens kantooruren afgeleverd.

Hebben jullie ook tijdleveringen?

Artikelen die op voorraad liggen kunnen vaak de volgende werkdag geleverd worden. Bij sommige producten hebben we de mogelijkheid om ze, tegen een meerprijs, voor een bepaalde tijd te leveren. Deze aanvullende service geldt niet voor de Waddeneilanden.

 • Zelfde werkdag (meerprijs in overleg)
 • Volgende werkdag voor 10.00 uur ’s ochtends (meerprijs 35,-(excl. BTW))
 • Volgende werkdag voor 08.00 uur ’s ochtends (meerprijs 50,-(excl. BTW))

Wat moet ik doen bij een beschadigde zending?

Wanneer je er direct bij levering achter komt dat het geleverde product is beschadigd accepteer dan de zending niet. Heb je de zending al wel geaccepteerd en kom je erachter dat een (of meer) product(en) beschadigd zijn, neem dan contact met ons op.

Wat moet ik doen bij een levering die niet compleet is?

Heb je minder artikelen ontvangen dan je hebt besteld? Dit kan gebeuren wanneer we niet genoeg voorraad hebben. Als dit zo is dan proberen we je altijd eerst te bellen. Hebben we je niet gebeld? Kijk dan op de pakbon of er in de kolom nalevering ook een aantal staat. Is dit niet zo? Neem dan telefonisch contact met ons op.

Webshop

Een vraag over onze webshop? We beantwoorden hieronder een aantal van de meest gestelde vragen.

Veelgestelde vragen Webshop

Hoe kan ik een account aanmaken?

Je kunt een account aanmaken door op de knop ‘inloggen/registreren’ te drukken en te kiezen voor de optie ‘Maak een account aan’; LET OP! Een nieuwe account is niet direct gekoppeld aan onze administratie. Zodra wij dit hebben gedaan kun je bestellen voor jou specifieke prijzen.

Hoe kan ik mijn account gegevens veranderen?

Verhuisd of een nieuw afleveradres? Dit kun je zelf in je webshop account veranderen. Log eerst in met je e-mailadres en wachtwoord. Ga dan naar ‘Mijn account’. In ‘Accountoverzicht’ kun je gegevens veranderen. Lukt dit niet? Neem dan contact op met ons kantoor in Nijemirdum op 0514-571826.

Ik ben mijn wachtwoord vergeten?

Wachtwoord van je webshop account vergeten? Dat kan gebeuren. Ga naar de inlogpagina en klik op ‘Wachtwoord vergeten’. Vul dan het email adres van je account in en vraag een nieuw wachtwoord aan.

Hoe kan ik betalen in de webshop?

In onze webshop kun je betalen met Ideal en Paypal. Ben je al langer klant bij ons? Informeer dan naar de mogelijkheid om in de webshop op ‘rekening’ te betalen.

Krijg ik garantie?

Op producten die je besteld bij BUMA handel zit een fabrieksgarantie.

Ik kan een product niet vinden op de website?

Het kan voorkomen dat een product wel leverbaar is, maar nog niet in de webshop staat. Neem in ieder geval contact met ons op via telefoon of info@buma.com.

Wat zijn bel voor prijs artikelen?

Bij bepaalde producten zoals olie benzine afscheiders is extra toelichting of een berekening nodig. Deze artikelen zijn dan ook niet rechtstreeks in onze webshop te bestellen. Neem hiervoor contact op met ons kantoor in Nijemirdum.

Betaal ik verzendkosten?

Haal je de bestelling af? Dan betaal je natuurlijk geen verzendkosten. Voor het versturen van bestellingen onder de € 1500,- (excl. BTW) betaal je wel verzendkosten. Deze kosten hangen af van de afmetingen en/of het gewicht van je bestelling.

 • € 12,50 (excl. BTW). Voor kleinere producten tot 30 kg
 • € 60,00 (excl. BTW). Voor producten zwaarder dan 30 kg
 • € 100,00 (excl. BTW). Voor lange/grote producten

Retour sturen van een bestelling

Het kan voorkomen dat een artikel niet aan je verwachting voldoet. Neem hier dan contact over op met ons kantoor. Wij proberen dan in overleg tot een oplossing te komen.

De onderstaande punten kunnen we helaas niet retour nemen.

 • Gebruikte of deels gebruikte artikelen
 • Artikelen in een geopende, beschadigde of niet originele verpakking
 • Artikelen die op uw specificatie zijn gemaakt of aangepast
 • Betonplaten en keerwanden
 • Zaaizaden

Staat je vraag er niet tussen?