Erfafspoeling voorkomen met de First Flush Betonput

26 oktober 2017

Als erfafspoelingwater in het buitenwater terecht komt, heeft dit gevolgen voor de kwaliteit van het drinkwater van het vee en het waterleven. Daarom geldt sinds 2000 het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij. Een oplossing hiervoor is de First Flush Betonput.

Werking First Flush

De First Flush betonput zorgt ervoor dat het meest vervuilde erfafspoelwater in de betonput terecht komt. Het minder vervuilde erfafspoelingswater komt in een cascadegreppel. Deze greppel loost het water in de sloot.

Als het gaat regenen ontstaat er eerst een kleine waterstroom vanaf het erf. Dit water neemt relatief veel vervuiling mee. De kleine waterstroom valt in de betonput. Daarna komt de grote waterstroom, die minder vervuild is. Deze grote waterstroom valt in de afvoerbuis. Deze buis loopt door de betonput en loost rechtstreeks in de cascadegreppel. Via deze greppel wordt de grote waterstroom (na lichte zuivering) geloosd op de sloot.

Subsidie

Landelijk is er een subsidieregeling voor opvangputten die verontreiniging door erfafspoeling voorkomen. Het gaat dan om de Regeling Milieu Investeringsaftrek.

BUMA handel bv

menu